Drinfel’d associator and relations of some special functions

  • Bùi Văn Chiến
Từ khóa: Liên hợp Drinfel'd , tổng điều hòa bội, hàm polylogarit bội, chuỗi zeta bội, tổng điều hòa bội.

Tóm tắt

Chúng tôi quan sát phương trình vi phân  trong không gian các chuỗi lũy thừa của các phần tử không giao  hoán  trong đó các hệ số của là các hàm chỉnh hình trên  miền đơn liên .  Những nghiên cứu xung quanh phương trình này trong một số điều kiện khác nhau cho ta những nghiệm khác nhau và liên hợp Drinfiel'd là một cầu nối giữa chúng. Trong bài báo này, chúng tôi tổng quan lại việc biểu diễn các trường hợp nghiệm thông qua các hàm sinh của các hàm đặt biệt như tổng điều hòa bội, hàm polylogarit bội và chuỗi zeta bội. Từ các phương trình cầu nối, chúng tôi rút ra được các quan hệ dưới dạng tường minh hoặc khai triển tiệm cận của các các hàm đặc biệt này bằng cách đồng nhất các tọa độ địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
RESEARCH