Quay trở lại chi tiết bài viết Drinfel’d associator and relations of some special functions Tải xuống tải PDF