A unified approach to zero duality gap for convex optimization problems

  • Đặng Hải Long
  • Trần Hồng Mơ*
Từ khóa: Tập đặc trưng, bài toán tối ưu hợp, hàm nhiễu, khoảng cách đối ngẫu bằng không.

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng tôi thiết lập điều kiện cần và đủ cho tính chất khoảng cách đối ngẫu bằng không cho bài toán tối ưu có liên quan đến hàm nhiễu tổng quát thông qua tập đặc trưng dưới giả thiết lồi. Một áp dụng cho lớp bài toán tối ưul iên quan hàm hợp cũng sẽ được trình bày để chứng tỏ rằng kết quả tổng quát của chúng tôi có thể áp dụng được cho nhiều lớp bài toán tối ưu khác nhau.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
RESEARCH