Quay trở lại chi tiết bài viết A unified approach to zero duality gap for convex optimization problems Tải xuống tải PDF