Error bounds for a class of mixed parametric vector quasi-equilibrium problems

  • Nguyễn Huỳnh Vũ Duy
  • Nguyễn Ngọc Hiền
  • Võ Minh Tâm*
Từ khóa: Cận sai số, bài toán tựa cân bằng véctơ tham số hỗn hợp, hàm gap chỉnh hóa, đơn điệu mạnh.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập hàm gap chỉnh hóa cho một lớp bài toán tựa cân bằng véctơ tham số hỗn hợp (viết tắt là (MPVQEP) ). Khi đó, một cận sai số cũng thu được cho bài toán (MPVQEP)  thông qua hàm gap chỉnh hóa được xem xét bởi một số giả thiết phù hợp. Một số ví dụ được đưa ra để mô tả các kết quả đạt được. Các kết quả chính của chúng tôi trong bài báo này mở rộng và khác với các kết quả tương ứng đã được nghiên cứu trong những công trình gần đây.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
RESEARCH