Quay trở lại chi tiết bài viết Error bounds for a class of mixed parametric vector quasi-equilibrium problems Tải xuống tải PDF