Khảo sát khả năng hấp phụ xanh methylene trong nước bằng vật liệu MnFe 2O4 /bentonite

  • Nguyễn Thanh Hiếu
  • Trần Thị Xuân Mai
  • Dương Vân Anh
  • Bùi Văn Thắng*
Từ khóa: Bentonite, hấp phụ, MnFe2O4, MnFe2O4/bentonite, xanh methylene.

Tóm tắt

Vật liệu MnFe2O4/bentonite được điều chế bằng phương pháp hóa học ướt, sản phẩm được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X và đường đẳng nhiệt hấp phụ/giải hấp phụ nitrogen. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ MB của vật liệu như pH, nồng độ ban đầu, lượng chất hấp phụ, thời gian và nhiệt độ được khảo sát. Kết quả cho thấy, dung lượng hấp phụ thuốc nhuộm tăng khi nồng độ, thời gian tiếp xúc, pH và nhiệt độ tăng. Động học hấp phụ MB trên vật liệu điều chế phù hợp với mô hình động học biểu kiến bậc hai. Đường đẳng nhiệt hấp phụ tuân theo mô hình đẳng nhiệt Langmuir với dung lượng hấp phụ xanh methylene cực đại là 119,05 mg/g ở 323K. Quá trình hấp phụ MB của MnFe2O4/bentonite là quá trình thu nhiệt và tự xảy ra. Từ các kết quả cho thấy, MnFe2O4/bentonite là chất hấp phụ có triển vọng để loại bỏ thuốc nhuộm ra khỏi nước thải một cách hiệu quả.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU