Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu tương tác của hợp chất CID 16040294 với amyloid beta bằng phương pháp docking Tải xuống tải PDF