Quay trở lại chi tiết bài viết Điều kiện tối ưu cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu trong bài toán tối ưu vectơ có ràng buộc Tải xuống tải PDF