Quay trở lại chi tiết bài viết Dưới vi phân parabolic và áp dụng vào nghiên cứu điều kiện tối ưu Tải xuống tải PDF