K-điểm trùng không giao hoán trong không gian mêtric thứ tự

  • Huỳnh Ngọc Cảm*
  • Võ Đức Thịnh
Từ khóa: Ánh xạ g-đơn điệu mới, ánh xạ I-đơn điệu mới, ánh xạ không giao hoán, k-điểm bất động, k-điểm trùng.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu khái niệm ánh xạ I-đơn điệu mới và thiết lập định lí k-điểm trùng từ kết quả của Paknazar và các cộng sự không cần điều kiện giao hoán của các ánh xạ. Chúng tôi đưa ra ví dụ cho trường hợp ánh xạ không giao hoán mà kết quả của Paknazar và các cộng sự không áp dụng được.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU