Một vài điều kiện cho tính co suy rộng của các hệ phương trình vi phân có chậm

  • Trần Thế Anh
  • Nguyễn Thành Nghĩa
  • Lê Trung Hiếu*
Từ khóa: Co suy rộng, co toàn cục, phương trình vi phân có chậm.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng khái niệm co toàn cục thành co suy rộng của nghiệm đối với một lớp hệ phương trình vi phân phi tuyến có chậm, với các chậm là hàm phụ thuộc thời gian. Từ đó, chúng tôi trình bày một số điều kiện mới tường minh cho tính chất co suy rộng của lớp hệ này. Chúng tôi đưa ra một ví dụ nhằm minh họa cho kết quả đạt được.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU