Quay trở lại chi tiết bài viết Một vài điều kiện cho tính co suy rộng của các hệ phương trình vi phân có chậm Tải xuống tải PDF