PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐẶC THÙ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC

  • Dương Huy Cẩn*
  • Trần Thanh Nguyên
Từ khóa: Dạy học Khoa học, giáo dục tiểu học, năng lực đặc thù, phát triển năng lực.

Tóm tắt

Theo xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay, một chương trình dạy học khoa học tiên tiến đòi hỏi người học không chỉ có kiến thức, kĩ năng mà còn có thái độ và hứng thú đối với môn học. Hội nhập với sự phát triển giáo dục toàn cầu, giáo dục phổ thông nói chung, dạy học môn Khoa học ở Tiểu học đang hướng đến đổi mới mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Bài viết hệ thống các năng lực đặc thù trong môn Khoa học cần phát triển cho học sinh, từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học môn Khoa học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-14
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU