VAI TRÒ CHỨC SẮC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  • Đặng Viết Đạt*
  • Hoàng Thị Quyên
Từ khóa: Chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, Đồng bằng sông Cửu Long, giáo dục pháp luật, phổ biến.

Tóm tắt

Chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần, hoạt động sản xuất và vận hành các thiết chế xã hội. Trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, các chức sắc là người trực tiếp tham gia hoặc tổ chức, phối hợp tổ chức, duy trì các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, các chức sắc còn là tấm gương sáng trong chấp hành tốt các quy định pháp luật và vận động chư Tăng, phật tử sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật… Vì thế, phát huy vai trò của chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân tộc, tôn giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-14
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU