TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN THƠ VĂN XUÔI

  • Nguyễn Thị Chính*
Từ khóa: Đặc điểm, thơ văn xuôi, tiêu chí nhận diện.

Tóm tắt

Thơ văn xuôi, một thể “lưỡng tính” đứng giữa thơ trữ tình và văn xuôi tự sự. Tuy hình thành và phát triển ở Việt Nam đến nay gần một thế kỉ song xung quanh nó vẫn còn rất nhiều vấn đề gây tranh luận như quan niệm về thể loại, ranh giới phân loại hay đặc điểm… Nghiên cứu thơ văn xuôi, bước đầu chúng tôi đi vào xác định một số tiêu chí nhận diện dựa trên những điểm tương đồng qua nhiều sáng tác mà chúng tôi đã tiến hành khảo sát. Đó là thể thơ có hình thức tổ chức văn bản hết sức tự do, nội dung thi tứ đậm màu sắc trí tuệ và có khuynh hướng giấu nhạc tính.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-14
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU