Quay trở lại chi tiết bài viết BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ CỦA LÀNG NGHỀ DỆT CHIẾU ĐỊNH YÊN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Tải xuống tải PDF