QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP VÀ CHỦ QUYỀN

  • Nguyễn Văn Quang*
Từ khóa: Chủ quyền, độc lập, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập và chủ quyền là hệ thống quan điểm toàn diện của Hồ Chí Minh về các vấn đề cơ bản liên quan đến độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, được hình thành trên cơ sở tiếp thu những giá trị văn hóa của dân tộc và thời đại, thực tiễn đấu tranh và những phẩm chất đặc biệt của Hồ Chí Minh. Người đã đưa những quan điểm về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hình thức, các nguyên tắc, giải pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập và chủ quyền là tài sản tinh thần quý báu, kim chỉ nam hành động cho Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cũng như trong việc hoạch định đường lối cách mạng qua các thời kỳ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-14
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU