BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

  • Nguyễn Thị Hồng Vân*
Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, danh dự, nhân phẩm, uy tín.

Tóm tắt

Danh dự, nhân phẩm, uy tín là quyền bất khả xâm phạm của cá nhân, tổ chức. Vì thế, mọi hành vi trái luật xâm phạm đến quyền này gây thiệt hại  phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín; kết hợp với bình luận về thực tiễn xét xử để đưa ra những bất cập, hạn chế của Bộ luật dân sự hiện hành. Từ đó, tác giả sẽ đưa ra những phương hướng, giải pháp để hoàn thiện những quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-14
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU