THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TỰ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC, HUYỆN GÒ CÔNG TÂY, TỈNH TIỀN GIANG

  • Trần Tấn Lộc
Từ khóa: Đồ dùng dạy học, giải pháp, giáo viên tiếng Anh tiểu học, sản phẩm.

Tóm tắt

Thiết kế đồ dùng dạy học là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường học; tuy nhiên, nhiều giáo viên chỉ tập trung vào công tác giảng dạy mà không chú ý đến việc sáng tạo ra các đồ dùng dạy học. Vì vậy, hiện nay chỉ một ít giáo viên tiếng Anh tiểu học sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm trong quá trình dạy và học. Bài báo này nhằm mục đích đánh giá thực trạng việc làm đồ dùng dạy học của giáo viên tiếng Anh tiểu học trên địa bàn huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang và đề xuất một số giải pháp thiết yếu nâng cao công tác tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên một cách hiệu quả.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.972

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI