ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP THÔNG QUA HỌC PHẦN VOVINAM

  • Hồ Thanh Tâm
Từ khóa: Đánh giá thể lực, kỹ thuật, sinh viên, thể lực, Vovinam.

Tóm tắt

Qua tham khảo tài liệu, tổng hợp, phỏng vấn, kiểm nghiệm độ tin cậy, nghiên cứu đã xác định được 8 test phù hợp và có giá trị sử dụng dùng để đánh giá thể lực và kỹ thuật của nam sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp thông qua học phần Vovinam. Hầu hết các test được kiểm tra đều tăng, tăng cao nhất là test Đá đạp ngang 10s (lần) có nhịp tăng trưởng là 26,11%, thấp nhất là test kiểm tra kiểm tra Bật xa tại chỗ (cm) nhịp tăng trưởng chỉ tăng 8,89 %. Đồng thời, nghiên cứu đã xây dựng được thang điểm C và tiêu chuẩn phân loại thành 5 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém, để ứng dụng trong kiểm tra đánh giá thể lực và kỹ thuật của nam cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp thông qua học phần Vovinam.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.970

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU