TRANG PHỤC CỦA TÍN ĐỒ ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA – XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

  • Nguyễn Trung Hiếu
Từ khóa: Bửu Sơn Kỳ Hương, môi trường tự nhiên, trang phục, văn hóa xã hội.

Tóm tắt

Trang phục của tín đồ các tôn giáo bản địa ở Tây Nam Bộ nói chung, Bửu Sơn Kỳ Hương nói riêng thể hiện nét văn hóa rất đặc trưng. Trang phục thể hiện hình thức và nội dung-phương pháp tu hành của tín đồ gắn liền với bối cảnh lịch sử xã hội vùng Tây Nam Bộ. Để làm rõ đặc trưng trang phục của tín đồ đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, tác giả bài viết đi vào nghiên cứu các nội dung chính như: (1) đặc trưng trang phục trong mối quan hệ với truyền thống văn hóa dân tộc, với (2) môi trường sinh thái tự nhiên, và (3) điều kiện sống xã hội ở vùng Tây Nam Bộ. Các yếu tố văn hóa - xã hội và môi trường tự nhiên là những tác nhân quan trọng khiến/ làm cho đạo Bửu Sơn Kỳ Hương biến đổi, phù hợp với điều kiện sinh sống và tu hành của các tín đồ.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.969

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU