Xây dựng, phát triển con người Việt Nam từ di sản Hồ Chí Minh đến quá trình nhận thức của Đảng ta

  • Nguyễn Tùng Lâm
Từ khóa: con người, Đảng ta, Hồ Chí Minh, phát triển, xây dựng.

Tóm tắt

Xây dựng, phát triển con người Việt Nam là nội dung cơ bản và xuyên suốt trong di sản Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những lĩnh vực phong phú và sâu xa nhất, mang tầm triết lí trong di sản Hồ Chí Minh. Sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay đang đòi hỏi Đảng ta phải nghiên cứu, khai thác triết lí này của Người để thực hiện chiến lược phát triển con người trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.

Tác giả

Nguyễn Tùng Lâm

Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-12
Chuyên mục
Bài viết