Phương thức cấu tạo từ bằng phụ tố trong tiếng Bhnong

  • Bùi Đăng Bình
Từ khóa: phụ tố, tiền tố, trung tố, tiếng Bhnong, từ phái sinh.

Tóm tắt

Đây là một nghiên cứu ngôn ngữ học về phương thức cấu tạo từ bằng phụ tố của tiếng Bhnong hiện nay ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Những từ được cấu tạo bằng phương thức này được gọi là từ phái sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một từ phái sinh tiếng Bhnong hiện nay có cấu tạo bao gồm ít nhất một chính tố và một phụ tố. Tiếng Bhnong có hai loại phụ tố: tiền tố và trung tố, trong đó có bốn tiền tố pa (paq), ta, xa, ưng và một trung tố an. Tư liệu tiếng Bhnong nói chung với khoảng 5.000 từ và nhiều câu các loại được chúng tôi thu thập trực tiếp tại các làng người Bhnong nói tiếng Kađhot ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam qua nhiều đợt điều tra điền dã dài ngày suốt từ năm 2007 đến nay, bởi vì tiếng Bhnong ở các làng này được các cán bộ lão thành cách mạng và các trí thức người Bhnong xác nhận là phát âm chuẩn của tiếng Bhnong. Các phương pháp, thủ pháp được sử dụng trong nghiên cứu này là quan sát, ghi chép, điền dã thu thập tư liệu tiếng Bhnong và miêu tả, phân tích tư liệu thu thập và trình bày kết quả nghiên cứu.

Tác giả

Bùi Đăng Bình

Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-15
Chuyên mục
Bài viết