Quay trở lại chi tiết bài viết Nghệ thuật sử dụng điển cố, thi liệu hán học trong thơ kỉ sự Phan Huy Ích Tải xuống tải PDF