Đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng tắc màng trong hệ thống MBR

Evaluation of the impact of membrane fouling in the MBR

  • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Từ khóa: MBR, xử lý nước thải, màng lọc sinh học, yếu tố ảnh hưởng, hiện tượng tắc màng lọc, wastewater treatment, membrane, impact factors, membrane fouling

Tóm tắt

So với công nghệ xử lý bằng bùn hoạt tính truyền thống, bể phản ứng sinh học dạng màng (MBR) có nhiều ưu điểm như chất lượng nước thải tốt, diện tích công trình nhỏ, năng suất bùn dư thấp và dễ dàng điều khiển tự động. Đó là công nghệ đầy triển vọng trong việc xử lý và tái sử dụng nước thải. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân gây nên gây nên hiện tượng tắc màng và đó cũng là trở ngại lớn nhất đối với việc ứng dụng rộng rãi MBR. Bài báo này nhằm mục đích tóm tắt các các yếu tố ảnh hưởng đến sự bám bẩn của màng bao gồm các yếu tố về thuộc tính của màng, các đặc tính của hỗn hợp bùn hoạt tính và các yếu tố vận hành.Bài báo cũng đồng thời tổng hợpcác biện pháp kiểm soát hiện tượng tắc màng nhằm có cái nhìn tổng quan trong việc ứng dụng công nghệ MBR trong xử lý nước thải.

Abstract

Compared with the traditional activated sludge treatment technology, the membrane bioreactor (MBR) has many advantages such as good wastewater quality, small construction area, low residual sludge yield, and easy control. automatic. It is a promising technology in wastewater treatment and reuse. However, membrane fouling is the biggest obstacle to the widespread application of MBR. This paper aims to summarize the factors affecting the fouling of the membrane including those of the membrane properties, the properties of the activated sludge mixture, and the operating factors. The paper also shows solutions to control membrane fouling in order to have an overview of the application of MBR technology in wastewater treatment.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-10