ĐỂ HIỂU THÊM THUẬT NGỮ “QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI, HIỆU QUẢ” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

  • PGS.TS. Nguyễn Nguyên Cự
Từ khóa: Quản trị quốc gia, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả

Tóm tắt

Lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng thuật ngữ
“quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”. Gần đây, các nhà nghiên cứu và quản lý đã có nhiều bài viết đề
cập đến vấn đề trên. Bài viết này dựa trên cơ sở phân tích các tài liệu để giúp hiểu rõ hơn bản chất thuật
ngữ “quản trị quốc gia”, “xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”; nêu ra những vấn đề cần
quan tâm trong việc xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-16
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI