CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở PHƯỜNG MỸ PHÚ, THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

  • Ths. Trần Thị Thu Trang
Từ khóa: Cái cách hành chính; phát triển kinh tế, xã hội; thành phố Cao Lãnh; tỉnh Đồng Tháp

Tóm tắt

Những năm qua, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Mỹ Phú rất quan tâm chỉ đạo, điều
hành công tác cải cách hành chính. Các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Cao Lãnh về công tác cải
cách hành chính đều được UBND phường Mỹ Phú cụ thể hóa thành văn bản để triển khai thực hiện tại
địa phương. Cán bộ, công chức của phường nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, tích cực
nghiên cứu, đề xuất mô hình hay, cách làm mới để phục vụ người dân tốt hơn; có ý thức học tập nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, có thái độ chuẩn mực
khi tiếp xúc với người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước ngày càng
được chính quyền địa phương chú trọng và áp dụng. Bài viết đề cập đến công tác cải cách hành chính
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-16
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI