ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ THỊ HIẾU THẨM MỸ VÀ LÝ TƯỞNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • PGS.TS. Ngô Quang Sơn
Từ khóa: Giáo dục giá trị thị hiếu thẩm mỹ; giáo dục lý tưởng sống cho sinh viên; thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Tóm tắt

Giáo dục giá trị thị hiếu thẩm mỹ và lý tưởng sống cho sinh viên ở các trường đại học trong thời
đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay là một trong những nội dung rất quan trọng của chiến lược giáo
dục hiện nay. Bài viết chỉ ra những đặc trưng cơ bản trong việc giáo dục giá trị thị hiếu thẩm mỹ, chỉ ra
các nội dung và hình thức của giáo dục giá trị thị hiếu thẩm mỹ cho sinh viên trong hệ thống giáo dục đại
học ở nước ta. Cùng với quá trình hội nhập và phát triển, sinh viên Việt Nam đang ngày càng ý thức được
vai trò và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tuy nhiên, có một bộ phận sinh viên cũng còn những
nhược điểm về tâm sinh lý, hạn chế về thế giới quan khiến cho công tác giáo dục tư tưởng và giáo dục giá
trị thị hiếu thẩm mỹ gặp phải không ít những khó khăn. Bài viết đánh giá thực trạng và đề ra một số giải
pháp nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục giá trị thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh cho sinh viên qua giáo dục
giá trị thị hiếu thẩm mỹ bằng văn hoá nghệ thuật; qua việc nêu gương người tốt, việc tốt; qua xây dựng
cấu trúc và nội dung chương trình của các môn học một cách toàn diện; xuất phát từ môi trường giáo dục
của gia đình, kết hợp hài hoà và liên hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-16
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC