MÔ HÌNH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

  • PGS.TS. Trần Quang Quý
  • PGS.TS. Đặng Bá Lãm
Từ khóa: Đại học tư thục, tinh hoa, bán tinh hoa

Tóm tắt

Để đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam, việc
nghiên cứu mô hình các trường đại học tư thục trên thế giới là hết sức cần thiết. Bài viết nghiên cứu thực
trạng các mô hình đại học tư thục trên thế giới, từ đó, nêu ra những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-16
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC