Phát triển logistic nhằm biến tiềm năng thành lợi thế phát triển của tỉnh Bình Phước

  • GS.TS. Đặng Đình Đào
  • TS. Đặng Hà Giang
Từ khóa: Logistics, tỉnh Bình Phước, vùng kinh tế trọng điểm

Tóm tắt

Tỉnh Bình Phước có vị trí địa lý với 500 tuyến đường giao thông có chiều dài hơn 8.000 km
(năm 1997 chỉ có 1.200 km), trong đó, quốc lộ 13,14 nhựa hóa 100%, đường tỉnh nhựa hóa 99%,
100% số xã đã có đường nhựa đến trung tâm, với đường biên giới giáp 3 tỉnh của Campuchia
(Mondulkiri, Kratie, Taboung Khmum), chiều dài 260,433 km và kết nối vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam, hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu hàng hóa dịch vụ và phát
triển mạng lưới các trung tâm logistics trên quy mô vùng, thông qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả
liên kết kinh tế giữa các địa phương và biến tiềm năng thành lợi thế phát triển… Trong bài này,
chúng tôi xin đề cập một số kết quả nghiên cứu bước đầu về phát triển logistics, trung tâm logistics
như là mô hình kinh doanh nhằm thực hiện hiệu quả liên kết kinh tế giữa các địa phương và vùng
lãnh thổ, để biến tiềm năng thành lợi thế phát triển của tỉnh Bình Phước tại vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam và với Tây Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI