Cải thiện môi trường logistics: Giải pháp tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam

  • TS. Nguyễn Ngọc Long
Từ khóa: Hệ thống logistics, môi trường logistics, lưu thông hàng hóa, chi phí lưu thông hàng hóa, chi phí logistics

Tóm tắt

Môi trường logistics từ thể chế pháp luật, cơ sở hạ tầng, hệ thống các doanh nghiệp và thị
trường đến các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics có vai trò hết sức quan trọng trong đổi mới
mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Với việc hình thành môi trường logistics phát triển,
phân phối, lưu thông hàng hóa càng có nhiều tiềm lực để giảm chi phí cả về số tuyệt đối và tương
đối... Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ đề cập một số nguyên nhân, tồn tại từ môi trường logistics
(hệ thống logistics quốc gia) đã làm tăng chi phí và khuyến nghị đề ra giải pháp cải thiện môi trường
logistics thời gian tới nhằm giảm chi phí lưu thông hàng hóa ở Việt Nam (chi phí logistics), tăng
năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI