GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT, NHẬP CẢNH TẠI CÁC TỈNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  • TS. Nguyễn Việt Thanh
  • Ths. Nguyễn Thị Ánh Xuân
Từ khóa: Xử phạt vi phạm hành chính, xuất nhập cảnh, các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt

Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan
trọng trong quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh ở mọi quốc gia trên thế giới. Đây là biện pháp
hành chính để các cơ quan chức năng bảo đảm sự nghiêm minh của các quy phạm pháp luật về xuất,
nhập cảnh. Tuy nhiên, vì những lý do khách quan và chủ quan, các quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh ở Việt Nam nói chung và các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long
nói riêng còn có những bất cập, hạn chế và chưa thật sự mang lại hiệu quả trong xử lý các hành vi
vi phạm pháp luật xuất, nhập cảnh. Vấn đề này, cho tới nay vẫn chưa được quan tâm thỏa đáng. Bài
viết đề xuất một số giải pháp chủ yếu đảm bảo áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tại các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI