Quay trở lại chi tiết bài viết GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ CHO VIỆT NAM Tải xuống tải PDF