NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NHÓM NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

  • Ths. Nguyễn Hoàng Uyên
  • Ths. Lê Thị Thùy Trang
  • Ths. Trần Thị Ân
Từ khóa: Năng lực, tiếng Anh, kinh tế, Trường Đại học Hòa Bình

Tóm tắt

Mục đích của bài viết nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tiếng Anh của
các sinh viên nhóm ngành Kinh tế tại Trường Đại học Hòa Bình. Nghiên cứu sử dụng số liệu sơ cấp
thông qua khảo sát trường hợp 200 sinh viên nhóm ngành Kinh tế của Trường Đại học Hòa Bình là
Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng để kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến năng
lực Tiếng Anh được đề xuất theo mô hình nghiên cứu. Thông qua 188 bản khảo sát hợp lệ từ sinh
viên, sử dụng công cụ phân tích dữ liệu SPSS 22 với các kỹ thuật phân tích độ tin cậy (Cronbach’s
Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan Pearson và phân tích hồi quy tuyến
tính, các yếu tố Động cơ, Giảng viên, Phương pháp, Môi trường đều được khẳng định có mối quan
hệ thuận chiều, tác động tích cực tới yếu tố Năng lực Tiếng Anh của sinh viên nhóm ngành Kinh tế.
Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần đề ra giải pháp nâng cao động lực
và hiệu quả học ngoại ngữ cho sinh viên nhóm ngành Kinh tế tại Trường Đại học Hòa Bình trong
giai đoạn hiện nay

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI