Một số ứng dụng của các hàm logic trong mã hóa thông tin

  • TS. Nguyễn Đăng Minh
  • Ths. Vũ Anh Tú
Từ khóa: Xor, mã hóa đối xứng, mã hóa, giải mã

Tóm tắt

Bài viết phân tích các nguyên tắc xây dựng thuật toán mã hóa thông tin dạng văn bản sử dụng các hàm logic phổ biến

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ