Investigation of Engineering Properties of Liquefied Stabilized Soil Reinforced Fiber Material

  • Dr. Do Tuan Anh
  • BA. Vu Thi Ngoc Linh
Từ khóa: Liquefied Stabilized Soil, Strenght, Deformation

Tóm tắt

Investigation of Engineering Properties of Liquefied Stabilized Soil Reinforced Fiber Material

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ