PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC CHO HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ KHU VỰC TÂY NGUYÊN

  • PGS.TS. Ngô Quang Sơn
Từ khóa: Năng lực đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, chuyển đổi số, khu vực Tây Nguyên

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả khảo sát 579 cán bộ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban
Giám hiệu và giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện ở 5 tỉnh khu vực Tây
Nguyên, đã cho thấy: trong xu thế chuyển đổi số giáo dục hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông
tin và truyền thông trong dạy học đã được triển khai đều khắp tại các trường phổ thông dân tộc nội
trú. Hiệu trưởng các trường, về cơ bản, đã đáp ứng năng lực lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông
tin và truyền thông trong dạy học

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC