QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TRONG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

  • TS. Đinh Ngọc
Từ khóa: Quan hệ hợp tác hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học thực hiện mô hình đào tạo định hướng ứng dụng

Tóm tắt

Thực hiện Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 ban hành theo
Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ, ngày 08/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định
số 73/2015/NĐ-CP “Quy định tiêu chuẩn phân tầng; khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ
sở giáo dục đại học”. Theo đó, chương trình đào tạo định hướng ứng dụng được xác định rõ mục
tiêu, nội dung và các đặc điểm của chương trình. Có nhiều tiêu chí phản ánh nội dung và đặc điểm
chương trình đào tạo, trong đó, mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp được xác
định là một trong những thành phần quan trọng của các tiêu chí. Bài viết khái quát một số kết quả
đạt được, những hạn chế, bất cập của mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong
thời gian qua, đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả
mối quan hệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC