Quay trở lại chi tiết bài viết HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG TẠI ĐƠN VỊ HỒI SỨC NGOẠI THẦN KINH Tải xuống tải PDF