ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA MÔ HÌNH ZEOREACTOR TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

  • Phạm Ngọc Hòa
Từ khóa: Nước thải chăn nuôi, xử lý nitơ, zeolite, zeoreactor.

Tóm tắt

Cũng như các ngành công nghiệp khác, trong những năm gần đây, công nghiệp chăn nuôi của Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Cùng với việc phát triển đó kéo theo nhiều vấn đề về môi trường. Việc xử lý nước thải từ quá trình chăn nuôi ngày càng được quan tâm. Do đó, nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình hiếu khí zeoreactor trong xử lý nước thải chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy với nồng độ COD, N-NH3 đầu vào lần lượt là 320 ± 6 mg/L; 65 ± 2 mg/L thì lượng zeolite bổ sung trong mô hình đạt giá trị thích hợp là 1,5 g/L. Với giá trị này, hiệu suất của quá trình xử lý ứng với tải trọng 1,0 kgCOD/m3.ngày đạt giá trị cao nhất so với 2 tải trọng 0,8 và 1,2 kgCOD/m3.ngày. Cụ thể, ứng với tải trọng 1,0 kgCOD/m3.ngày thì hiệu suất COD, N-NH3, P-PO43- đạt giá trị lần lượt là 87 ± 2; 73,8 ± 2, 70,2 ± 1%. Ngoài ra, hiệu quả xử lý COD, N-NH3, P-PO43- này cao hơn so với mô hình aerotank truyền thống với hiệu quả xử lý tương ứng đạt 72 ± 2; 63 ± 2; 53 ± 1%. Với kết quả này sẽ góp phần vào các giải pháp xử lý nitơ, một trong những vấn đề cần lưu ý trong quá trình xử lý nước thải chăn nuôi hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-05
Chuyên mục
Bài viết