ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG THỰC VẬT ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BA KÍCH (Morinda officinalis How.)

  • Trịnh Thị Hương
  • Nguyễn Ngọc Hoàng Vân
  • Trần Trọng Tuấn
Từ khóa: Auxin, cây ba kích, chất điều hoà sinh trưởng thực vật, cytokinin, vi nhân giống.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng thực vật đến quá trình vi nhân giống cây ba kích (Morinda officinalis How.) từ đoạn đốt thân của cây in vitro được thực hiện. Kết quả thu được cho thấy, môi trường Murashige và Skoog (MS) bổ sung 1,5 mg/L benzyladenine (BA) kết hợp với 0,25 mg/L kinetin (KIN) là môi trường thích hợp cho quá trình nhân nhanh chồi, với số lượng chồi mới tạo thành 4,1 chồi/đốt thân sau 4 tuần nuôi cấy. Đối với giai đoạn ra rễ, việc bổ sung indole-3-butyric acid (IBA) vào môi trường nuôi cấy thích hợp hơn so với naphthaleneacetic acid (NAA). Các chồi nuôi cấy trên môi trường bổ sung NAA có sự hình thành mô sẹo ở phần gốc. Ở nồng độ IBA 0,5 mg/L, tỷ lệ mẫu ra rễ, số rễ/mẫu và chiều cao cây trung bình đạt được cao nhất, tương ứng là 100%, 6,2 rễ/mẫu và 5,8 cm sau 6 tuần nuôi cấy. Các cây con sinh trưởng tốt ở điều kiện vườn ươm, với tỷ lệ sống sót là 93,3% sau 4 tuần trồng. Các kết quả đạt được của nghiên cứu này góp phần xây dựng một quy trình vi nhân giống cây ba kích ổn định, có thể cung cấp nguồn cây giống cho thị trường cây dược liệu ở Việt Nam cũng như ứng dụng vào bảo tồn nguồn gen của loài cây dược liệu quý này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-03
Chuyên mục
Bài viết