NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHIẾT COUMARIN TỪ LÁ ĐƠN ĐỎ (Excoecaria cochinchinensis)

  • Mai Minh Trẫm
  • Phạm Thị Cẩm Hoa
  • Hoàng Thị Ngọc Nhơn
Từ khóa: Coumarin, Excoecaria cochinchinensis, chống oxy hóa, trích ly.

Tóm tắt

Coumarin có tác dụng chống đông máu, chống co thắt và giãn động mạch vành, được tìm thấy nhiều trong lá đơn đỏ. Do vậy, nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của các điều kiện chiết lên hàm lượng coumarin từ lá đơn đỏ (Excoecaria cochinchinensis). Các thông số của quá trình trích ly được khảo sát gồm loại dung môi, nồng độ dung môi, nhiệt độ và thời gian chiết coumarin. Kết quả điều kiện trích ly thích hợp là dung môi methanol 80%, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/30 (w/v) tại nhiệt độ 70 °C trong 60 phút, hàm lượng coumarin toàn phần đạt 8,55 mgCo/g.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-03
Chuyên mục
Bài viết