TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN THỦY PHÂN COLLAGEN TỪ DA CÁ NGỪ VÂY VÀNG (Thunnus albacares) THEO MÔ HÌNH BOX-BEHNKEN

  • Nguyễn Công Bỉnh
  • Đinh Hữu Đông
  • Trần Thị Phương Kiều
  • Đào Thị Tuyết Mai
  • Trần Quốc Đảm
Từ khóa: Collagen, hiệu suất thu hồi nitrogen, độ thủy phân, da cá ngừ vây vàng, thủy phân bằng enzyme.

Tóm tắt

Collagen thủy phân từ da cá ngừ được ứng dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, dược phẩm và công nghiệp thực phẩm. Để tối ưu hóa điều kiện tách chiết collagen từ da cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) bằng enzyme pepsin, các thí nghiệm được thiết kế theo Box-Behnken với các yếu tố ảnh hưởng là nhiệt độ thủy phân (X1: 35-45 °C), pH (X2: 1,5-2,5), nồng độ pepsin (X3: 25-35 UI/g) và thời gian thủy phân (X4: 3-5 giờ) với hai hàm mục tiêu là độ thủy phân (DH) Y1 (%) và hiệu suất thu hồi nitrogen (NR) Y2 (%) là cao nhất. Kết quả điều kiện tối ưu để thủy phân collagen từ da cá ngừ như sau: X1 = 39,5 °C (nhiệt độ thủy phân), X2 = 2 (pH), X3 = 32 NFU/g (nồng độ pepsin) và X4 = 4,5 giờ (thời gian thủy phân). DH và NR ở điều kiện tối ưu lần lượt là 13,65% và 64,43%. Dịch thủy phân collagen từ da cá ngừ vây vàng thu được với 6 phân đoạn, trong đó 10% peptide có phân tử khối nhỏ hơn 17,24 kDa, 20% (17,24 kDa đến 34,93 kDa), 20% (34,93 kDa đến 58,40 kDa), 20% (58,40 kDa đến 96,25 kDa), 20% (96,25 kDa đến 162,55 kDa) và 10% còn lại là các peptide có khối lượng phân tử từ 162,55 kDa đến 500 kDa

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-03
Chuyên mục
Bài viết