Quay trở lại chi tiết bài viết TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN THỦY PHÂN COLLAGEN TỪ DA CÁ NGỪ VÂY VÀNG (Thunnus albacares) THEO MÔ HÌNH BOX-BEHNKEN Tải xuống tải PDF