Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

  • Phí Mạnh Hồng
  • Nguyễn Cao Đức
Từ khóa: tăng trưởng, phát triển bền vững, lợi ích, quan hệ lợi ích, an ninh con người.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu in trong Nghiên cứu Con người số 6(117) 2021

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-24
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU