Tăng cường bảo vệ các quan điểm của Đảng về quyền con người góp phần đẩy lùi các luận điệu sai trái, thù địch trong bối cảnh mới ở Việt Nam

  • Phạm Thị Tính
Từ khóa: quyền con người, quyền công dân, Văn kiện Đại hội Đảng, Đảng cộng sản Việt Nam.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(117) 2021

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-24
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU