Hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên các tỉnh Bắc Trung Bộ: Một số kết quả từ khảo sát thực tế

  • Nguyễn Thị Hoài Lê
  • Ngô Thị Hằng
Từ khóa: hiểu biết tài chính cá nhân, giáo dục tài chính cá nhân, sinh viên, vùng Bắc Trung Bộ.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(117) 2021

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-24
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU