Việc làm ở Việt Nam nhìn từ góc độ Phát triển con người trong bối cảnh đại dịch Covid-19

  • Nguyễn Thị Huệ
Từ khóa: Covid-19, phát triển con người, việc làm, Việt Nam.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(117) 2021

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-24
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU