Tham gia xã hội của người cao tuổi ở nông thôn: Nghiên cứu tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

  • Đoàn Phương Thúy
Từ khóa: người cao tuổi, tham gia xã hội, vai trò tham gia xã hội của người cao tuổi.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(117) 2021

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-24
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU